١- لە کاتی خۆی چوونە ناو جێگای خەوتن. ٢- پەنابردن بۆ خوێندنەوەی کتێب. ٣- هەوڵ بدە چەند جارێک هەناسەی قووڵ هەڵمژیت. ٤- دوورکەوتنەوە لە بیرکردنەوە. ٥- دوورکەوتنەوە لە خواردنی ژەمی قورس.

Leave a reply